ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІя

     Хірургічне відділення організовано в 1983 році. Потреба у відкритті відділення була викликана головним чином необхідністю надання висококваліфікованої хірургічної допомоги жителям нового мікрорайону Одеси – Суворовського, який на початку 1980-х рр. Інтенсивно розвивався. Профільність ліжкового фонду відділення – загальнохірургічні, гнійно- хірургічні і проктологічні. Завідувачі відділенням: Беспалько М.М. (1983-89 рр., 1990-2000 рр.), Демірташева Н.Г. (1989-90 рр.), Косован В.М. (з 2000 р.).

     Хірурги ХВ практикують широкий спектр оперативних втручань: операції з використанням як традиційних так і сучасних ендоскопічних, лапароскопічних та ендоваскулярних технологій при великих і рецидивних вентральних грижах, жовчнокамяній хворобі, апендициті, кишковій непрохід­ності, травмах живота, гнійно-септичних захворюваннях, ускладненнях цукрового діабету, про­ктологічній патології та інші.

     Вже в 90-ті роки у відділенні почали розвиватись малоінва- зивні технології із застосуван­ням ендоскопічної, ультразву­кової техніки, пункційні методи діагн остики і лікування, засто­сування сітчастих імплантатів в лікуванні гриж; крок за кроком лікарі успішно освоювали лапароскопічні операції. На сьогоднішній день лікарями-хірургами освоєний весь спектр лапароскопічних операцій, що виконуються в Європейських клініках.

     Одними з перших у відділен­ні були обладнані палати для пацієнтів з різними гнійно-за­пальними захворюваннями, у тому числі з гнійно-септичними ускладненнями при цукровому діабеті. Окрім цього у ХВ про­водяться операції при патології ендокринних залоз (щитоподібній, паращитоподібній залозах, на­днирниках), які потім стали пріо­ритетним напрямком у спеціа­лізації відділення. Такі операції проводяться як традиційними методами так із використанням сучасних ендоскопічних технологій.

     Співробітники ХВ ак­тивно беруть участь в упровад­женні нових лікувальних техно­логій в хірургії, в тому числі за­стосування лапароскопічних технологій в лікуванні гриж черевневої стінки, жовчнокам’яній хворобі, захворюваннях підшлункової залози, патології тонкого та товстого відділів кишківника, аліментарному ожирінню.

      Широко використовуються пункційні методи лікування кіст та гнійників черевневої порожнини. На новий сучасний технологічний рівень впроваджено хірургічне лікування ускладнень цукрового діабету (ендоваскулярна ангіопластика та стентування артерій нижніх кінцівок) з послідуючими економними резекціями та функціональним збереженням нижньої кінцівки.

     З 1987 р. на базі обласної клі­нічної лікарні була організована ургентна хірургічна служба, як окремий підрозділ у складі ХВ, який займається наданням невідкладної хірур­гічної допомоги жителям Суво­ровського району і прилеглих районів області.

     Зсередини 1990-х рр. до складу ВЗХ були включені про­ктологічні ліжка. В 1998-2000 рр. ХВ тимчасово було об’єднано з гастрохірургічним відділенням.

     На базі відділення загальної хірургії створені і успішно функціонують центри хірургіч­ної ендокринології, хірургічної паразитології і хірургічної гаст­роентерології.

     У відділенні проходять на­вчання аспіранти, клінічні орди­натори, лікарі-інтерни, які в да­ний час працюють в інших ста­ціонарах міста і області.

     За останні 15 років на базі ХВ були захищені більше 12 канди­датських дисертацій, присвяче­них лікуванню діабетичної стопи, пластиці вент­ральних та діафрагмальних гриж, лікуванню патології щитоподібної залози, перитоніта, гемороя. Завідуючим відділення Косованом В.М. захищена дисертація доктора медичних наук по відновним операціям на товстій кишці.

У відділенні працюють 2 Заслужених лікаря України.

     Одними з перших в Україні були втілені лікувально-діагностичні технології в діяльності відділення: лапароскопічна холецистектомія (з1992 р.), лапароскопічна спленектомія герніопластика, ендос­копічна езофагофундоплікація (2001р.); алопластика гігантських абдомінальних гриж поліпропіле­новим сітчастим трансплантатом (1996 р.); ендоскопічні втручання на щитовидній залозі (1999 р.), наднирниках, патології товстої кишки.

     Більшість лікарів відділення є членами Європейської асоціації ендоскопічних хірургів та постійно удосконалюють свій рівень  та нові технології на наукових конгресах та кращих клініках України та Європи.

Косован Віктор Миколайович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ